Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ОБЯВА


О Б Я В А
МКБППМН – Община Дългопол обявява една свободна позиция за обществен възпитател към Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
I.Изисквания към кандидатите:
1. Да притежават необходимата квалификация – висше образование/педагог, психолог, юрист/, опит, умения и комуникативност при работа с деца.
2. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото.
3. Да познават нормативната уредба за работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.
4. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.
II. Характер на работата:
1. Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател.
2. Общественият възпитател взаимодейства с родителите /или лицата, които ги заместват/, инспекторите ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.
3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл. 13, ал. 1, т. 6, т. 7 и т. 8 от ЗБППМН.
4. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.
III. Начин на провеждане на процедурата:
1. Подбор по документи.
2. Събеседване с кандидата. /Събеседването с одобрените след подбора кандидати ще се проведе след допълнително уведомяване на същите за мястото, деня и часа на провеждането му./
IV. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление.
2. Автобиография.
3. Копие от диплом за завършено образование.
4. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит.

V. Срок за подаване на документи: от 09. 01. 2020г. до 23. 01. 2020г.
VI. Прием на документи:
Всеки работен ден в Общината, ул. „Г. Димитров“ № 105, етаж 1, стая 1, специалист „Човешки ресурси“.
За допълнителна информация - тел.: 0517/22185/Секретар на МКБППМН – Община ДългополВсички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®