Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Приемане на план-сметка за разходите за дейностите по сметосъбиране, транспортиране и третиране в съоръжения за обезвреждане на ТБО, както и за поддържане на териториите за обществено ползване на територията на община Дългопол през 2021 г.


 

 

 

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, Община Дългопол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и възражения, да изразят становища по доклада от Кмета на община Дългопол, относно приемане на План-сметка за разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на община Дългопол през 2021 г. Мотивите за изготвянето и приемането на план-сметката са посочени в публикувания на интернет страницата на община Дългопол Доклад от Кмета на община Дългопол с Изх. № 9400-2667/20.11.2020 г. Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: оbshtina@dalgopol.org, или в сградата на Общински център за административно обслужване с адрес гр. Дългопол, ул. Георги Димитров №132. 

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

/Кмет на община Дългопол/

Публикувано на 20.11.2020г.

Вижте още:

- ДОКЛАД
- План-сметка 2021Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®