Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПОКАНА


    На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг,  чл. 4 и чл. 13 от Наредба №35/2020 г. на Общински съвет Дългопол, Община Дългопол уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг.

    На 29.09.2020 г. от 16.00 часа в заседателна зала на община Дългопол ще се проведе обсъждане на проекта за поемане на общински дълг на община Дългопол.

     Предвижда се община Дългопол да привлече външно финансиране в лева при следните условия:

  1. Максимален размер на дълга – до 1 000 000 лева /Един милион лева/;
  2. Валута на дълга – български лева;
  3. Вид на дълга – дългосрочен банков заем по Закона за общинския дълг;
  4. Цел на дълга: Рефинансиране на съществуващ дълг –банков заем поет с договор № 46874/31.05.2019 г.; рефинансиране на банков заем тип овърдрафт поет с договор № 80800РО-АА-2339/20.09.2019 г.; осигуряване на средства за предварително финансиране на проекти по Програмата за развитие на човешките ресурси; за окончателно финансиране на проект по Програма „Европа на гражданите“; и за разплащане на просрочени задължения.
  5. Обезпечения: учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Дългопол по чл. 45, ал.1, т.1 букви от „а“ до „ж“ и обща изравнителна субсидия  за местните дейности по чл. 54, ал.1, т.1 буква Б от Закона за публичните финанси, в размер на 100% от размера на кредита;
  6. Срок за погасяване – до 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
  7. Начин на погасяване:

3 /три/ месеца гратисен период за погасяване на главницата, след което на равни анюитетни вноски;

Ежемесечно погасяване на лихвата върху усвоената част от кредита

  1. Максимален размер на годишния лихвен процент – не по-висок от 3 % ;
  2. Лихвен процент при просрочие: до 2 % надбавки от лихвата при редовен дълг;
  3. Такси и комисионни: 

Без годишна такса за управление на кредита;

Без такси и комисионни за проучване и разглеждане на искане за кредит;

Без такса ангажимент върху неусвоената част от кредита в периода на усвояване;

Без такса за предсрочно погасяване на кредита или част от него;

  11.Начин на усвояване: Предвижда се кредитът да бъде усвоен на траншове по предварителна заявка за конкретния размер. 

Съгласно чл. 32, ал.1 от Зкона за публичните финанси годишния размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнение на бюджета на общината, а съгласно ал. 3 Годишния размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.

С Решение на Общински съвет Дългопол при приемането на бюджета на общината за 2020 г. в т.  е определен максимален размер на плащанията по общинския дълг в размер на – 427 463 лв.

Към настоящия момент в обхвата на ограниченията попадат поетият дългосрочен дълг с договор № 46874/31.05.2019 г.,  сключен с Алианц банк АД за общ размер 225 429 лв. с предмет „Закупуване на сметосъбиращ автомобил и съдове за сметосъбиране тип „Бобър“ със срок на погасяване 25.05.2024 г. Банков заем тип овърдрафт поет с договор № 80800РО-АА-2339/20.09.2019 г. сключен с ЦКБ-АД за общ размер  600 000 лв. за финансиране на временен недостиг на средства със срок на възстановяване 20.09.2021 г. Размерът на плащанията по главницата към 30.09.2020 г. е 331 878 лв. Размерът на плащанията за лихвите и таксите е 84 257 лв. Общият размер на плащанията е 416 135 лв.

От изложените факти следва, че Община Дългопол ако продължи да плаща по така поетият общински дълг има голяма вероятност да наруши ограничението на чл. 32 от Закона за публичните финанси. Поемането на нов дългосрочен общински дълг за рефинансиране на съществуващия общински дълг е начин, чрез който община Дългопол няма да наруши Закона за публичните финанси и ще си осигури допълнителен финансов ресурс.

 

Дата на публикуване: 25.09.2020 г.

 Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®