Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НАЧАЛОНачало

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Община Дългопол съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Екологична част към Oбщ устройствен план нa Община Дългопол, съгласно изискванията чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и на Предварителен проект на Oбщ устройствен план нa Община Дългопол, на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Предварителен проект на ОУП на Община Дългопол, както и на  екологичната част и приложенията към него.


Публичен достъп до екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП осигурен на адрес:  • Община Дългопол, област Варна, пълен пощенски адрес:  ул.”Г. Димитров” № 105, гр. Дългопол – 9250,  е-mail: obshtina@dalgopol.org, сграда Б на община Дългопол, ет.2 ,всеки работен ден от 9.00 до 16 часа, лицe за контакти: инж. Цветанка Великова- главен инженер на община Дългопол.

  • Проекта на Общ устройствен план на Община Дългопол, Докладът за Екологична оценка, Доклада за оценка на степента на въздействие на ОУП на Община Дългопол с предмета и целите на опазване на защитените зони, заедно с всички приложения към тях, са публикувани на интернет страницата на Община Дългопол на електронен адрес:http://www.dalgopol.org,  като е осигурен публичен достъп в сградата на общината до 11.11.2022 г.


              Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП:  30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 06.10. 2022 г.  Становища могат да се депозират на адрес:  • община Дългопол, област Варна , пълен пощенски адрес:  ул.”Г. Димитров” № 105, гр. Дългопол – 9250,  е-mail: obshtina@dalgopol.org, Център за административно обслужване на адрес: гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 132, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, инж. Цветанка Великова- главен инженер на община Дългопол.


 


Срещата за общественото обсъждане ще се проведе на 11.11.2022 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Дългопол с адрес гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ №132.


 


За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: арх. Александър Тричков – Гл. архитект на Община Дългопол, тел. 0517/22185; e-mail:obshtina@dalgopol.org.


 


Лица от планиращия екип, отговорни да представят допълнителни разяснения: арх. Станчо Станчев – член на екипа, изготвил ОУП на Община Дългопол, тел. 0883 434 565 и Стоян Николов - член на екипа, изготвил Екологичната част към ОУП на Община Дългопол, тел. 0887 326 295.


    Свързани документи: Екологична част към ОУП, Нетехническо резюме, Приложения, Предварителен проект и схематични части към ОУП.


 

Вижте още:

- Обява ОУП 2022

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®